Pazartesi 17 Haziran 2024

Ana sayfa  > Vie publique > Articles et débats > Alain Lipietz: “Güney Amerika’da bir ye iller akınından söz edebiliriz” (http://lipietz.net/?article2581)

yazan Alain Lipietz | 5 Ekim 2010

Yesil Gazete
Alain Lipietz: “Güney Amerika’da bir ye iller akınından söz edebiliriz”
MAKALENİN DİLİ VE ÇEVİRİLERİ  :
Bu makalenin dili : Türkçe
 • français  :

  Elle a créé la surprise au Brésil. Marina Silva, ex-ministre de l’Environnement de Lula engagée contre la corruption, a recueilli 19,3% des suffrages au premier tour de la présidentielle brésilienne.


Alain Lipietz: “Güney Amerika’da bir ye iller akınından söz edebiliriz”

Durukan Dudu • 05/10/2010 • RSS 2.0

Marina Silva Brezilya’da oyların %20’ye yakınını aldı
Marina Silva Brezilya’da a ırtıcı bir ba arı kazandı. Lula’nın eski Çevre Bakanı ve halk arasında yolsuzlu a kar ı mücadelesiyle tanınan Marina Silva Pazar günü yapılan birinci tur ba kanlık seçimlerinde oyların %19,3 ünü aldı. Fransız Ye illeri’nden, Güney Amerika’daki ekoloji hareketini yakından inceleyen isimlerden Alain Lipietz’le bu sürpriz geli me hakkında konu tuk.

Marina Silva’nın ba arısını neye ba lıyorsunuz? Brezilya’da ye il farkındalı ın artmasına mı?

Brezilya yeryüzünde ekolojiye en yakın ülkelerden biri. Brezilyalıların do ayla ili kileri çok kuvvetli, bayrakları dahil birçok yerde do ayı temsil eden semboller görülebilir. Bu nedenle Brezilya’da ekolojik farkındalı ın varlı ı bizi a ırtmamalı, ancak Silva’nın %20 ‘lik oy oranını da sadece bunla açıklayamayız tabi…

Küskünlerin oyları mı bunlar sizce?

Ye iller Partisi, çi Partisi’ne küskün olanların oylarını yönlendirdi i ilk odak olmu tur her zaman. imdi Dilma Rousseff yarıı kazanacak gibi gözüküyor; Silva da ülkede son yıllarda devam ettirilen teknokratik ve ihracat a ırlıklı ve hem çalı anları, hem de do ayı mahveden ekonomik sisteme kızgın olanların oylarını toplamı gözüküyor.

- Bunda Silva karakteri de etkili herhalde?

Marina Silva bir anlamda Brezilya’nın ma rur fedaisidir: Amazon’larda do mu, alçakgönüllü ve Brezilya devletinde en üst mevkilere kadar tırmanabilmi genç bir kadın… Hükümete girdi i andan itibaren Lula’nın çevre politikasını adam etmeye, düzeltmeye çalı tı. Ormansızla tırma ve GDO’lu ürün ihracatı politikalarıyla mücadele etti. Ancak 7 yılın sonunda, baktı ki olacak gibi deil, istifasını verdi ve hükümetten ayrıldı… Bugün ona oy verenlerin yarısı çevreci de il belki ancak bu güçlü, kararlı ve ilkelerinden taviz vermeyen kadın figürüne saygıları var. Aynı Eva Joly örneinde oldu u gibi.

- Marina Silva bir Eva Jolly mi yani?
 
Evet, bunu kesinlikle söyleyebiliriz. kisi de Ye iller Partisi’nde, ikisi de politikaya nispeten yeni atılmı, ikisinde de aynı kararlılık ve yozla maya, yolsuzlu a kar ı mücadele ruhu var.

 Brezilya’da Ye iller Partisi’nin durumu nedir?

 
Çok güçlü de iller, sadece birkaç vekilleri var parlementoda. Marina Silva’nın da kampanyasını kısıtlı imkanlarla ve kendi ba ına yürütmesi gerekti. Televizyona pek çıkamadı örne in. Böylesine imkanlardan böylesine bir sonuç elde etmek için onun gibi bir karaktere sahip olmak lazım herhalde.

- Lula’nın ekoloji politikasının sonuçları hakkında ne söyleyebiliriz?
 
Tam bir yıkım! GDO’lu tarımı te vik etti, artık kimsenin yüzüne bakmadı ı eski tip devasa ve 20 sene içinde miadını dolduracak barajlar in_a etti, Amazon bölgesini fakir halkın sefalet içinde ya adı ı “bidon-ehirlerle” dolduracak sözüm ona altyapı hamleleri yaptı. Kısaca kendisinden önce gelen tüm ba kanların yaptı ı hataları tekrarladı ve modası 1940 larda kalmı, diktatörlük altında uygulanagelmi bir ekonomik model uyguladı.

- O halde ekoloji Brezilyalıların bir numaralı önceli i de il diyebilir miyiz?
 
Ortalama bir alt-gelirli Brezilyalı için, ki nüfusun ço unlu u bu durumda, ekoloji bir nevi lüks kalıyor. Feyzini Avrupa’dan alan bir tüketim toplumunu dü lüyorlar ve böylesine bir ya amın çevre ve ekoloji üzerinde yarataca ı tahribatı görmüyorlar. Ancak aynı zamanda, az önce de belirtti im gibi, do ayla çok güçlü bir ba ları var. Bugüne dek imzalanmı en önemli çevre anla malarından ikisi olan biyoçe itlilik ve iklim anla malarının 1992 de Rio’da, Yeryüzü Zirvesi’nde imzalanmı olması bir rastlantı de il. Brezilya gelece in ülkelerinden biri, ancak iki gelecek senaryosu arasında kalmı bir ülke : Mirasçısı oldu u toprakları ya yok edecek, ya da koruyacak. Bu konu da yeni de ildir aslında, kökeni kölelik sistemine kadar gider. Lula dev tarım
irketleriyle ittifak yaparak Brezilya’yı dünyanın GDO ambarına çevirdi, ancak çevresel sorunlar artarak devam ediyor.

- Kolombiya’da Antanas Mockus, Brezilya’da Marina Silva… 2000 lerdeki kızıl dalgadan sonra imdi de ye il bir dalgadan söz etmek mümkün mü Güney Amerika’da?
 

Evet, hatta bir ye iller akınından bile söz edebiliriz. Lula’yı iktidara ta ıyan ve tüm Güney Amerika’yı etkisi altına alan kızıl dalga artık bir hayal kırıklı ına dönü mü durumda. Ye illerin yükselmesi de devleti ve endüstrile meyi merkeze alarak do ayı yokeden klasik sol anlayı a bir tepki olarak açıklanabilir. Bu ye il dalga özellikle de yolsuzluk konusuna büyük vurgu yapıyor: Bu oldukça ahlaki ve ilkesel bir duru. Kolombiya’da Antanas Mockus %27.5 ‘e ula tı, ili’de Marco Enriquez %20.5 aldı, imdi de Marina Silva. Latin Amerika tarihinde çok önemli rol oynamı olan geleneksel a ırı sol partiler, maoistler ve troçkistler, imdi yerlerini yurtta hareketlerine bırakıyorlar. Bunlar herhangi bir sınıf bazında temellenmemi ancak herkesi kapsayan, dayanı maya-birlikte ya ama ve ortak de erlere ça rıda bulunan hareketler…

Kaynak: leJDD.fr
Çeviri: Durukan Dudu
(Ye il Gazete)
URL: http://yesilgazete.org/?p=11912
Le blog
 • [18 juillet 2014]
  Gaza, synagogues, etc

  Feu d’artifice du 14 juillet, à Villejuif. Hassane, vieux militant de la gauche marocaine qui nous a donné un coup de main lors de la campagne (…)


 • [3 juin 2014]
  FN, Europe, Villejuif : politique dans la tempête

  La victoire du FN en France aux européennes est une nouvelle page de la chronique d’un désastre annoncé. Bien sûr, la vieille gauche dira : « (…)


 • [24 avril 2014]
  Villejuif : Un mois de tempêtes

  Ouf ! c’est fait, et on a gagné. Si vous n’avez pas suivi nos aventures sur les sites de L’Avenir à Villejuif et de EELV à Villejuif, il faut que (…)


 • [22 mars 2014]
  Municipales Villejuif : les dilemmes d'une campagne

  Deux mois sans blog. Et presque pas d’activité sur mon site (voyez en « Une »)... Vous l’avez deviné : je suis en pleine campagne municipale. À la (…)


 • [15 janvier 2014]
  Hollande et sa « politique de l’offre ».

  La conférence de presse de Hollande marque plutôt une confirmation qu’un tournant. On savait depuis plus d’un an que le gouvernement avait dans (…)


Tous les blogs

Derniers forums du blog
Mots-clés associés
D'autres articles de la même rubrique